1. محسن گفت:

    باسلام وتبریک به مناسبت روز شورا وروز کارگر .انشاله امیدوارم اتحاد وهمبستگی بین شورا وشهرداری هر روز بیشتر از روز قبل باشد تا شهری اباد وزیبا داشته باشیم