1. حسینی1303 گفت:

    با توجه به بادگیر بودن اون نقطه برای پمپاز آب یک تلمبه بادی هم تعبیه کنید تا در اینده بتونه از قنات قارزی یا شبکه اب شرب شهر اب را پمپاژ کنیدو هم جاذبه توریستی بشه