1. م.ج گفت:

    الان یعنی خیابون آسفالت کردید و خیابون افتتاح کردید!!!

    محض رضای خدا کارهای بزرگ افتتاح کنید.